มูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป  ได้จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                 ตั้งแต่วันที่  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 โดยมี  ดร.คุณหญิงกัลยา   โสภณพนิช  ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ
 


 
Current Pageid = 26