ขอเชิญร่วมฉลองวันระลึกวันออกบวชของพระอวโลกิเตศวร
พระมหาโพธิสัตว์กวงอิม (ภาคพันเนตรพันกร)
ณ เนินปากคลอง ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2560
*************************************************************

เนื่องในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นวันออกบวชของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวงอิม
คณะกรรมการมูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป ได้จัดพิธีฉลองเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ได้กำหนดการไว้ดังนี้

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
         
          เวลา 06.30 น. ทำพิธีตั้งแท่นบูชาสวรรค์โต๊ะ 3 ชั้น พร้อมทั้งอัญเชิญดวงตราศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาโพธิสัตว์กวงอิมประทับตามให้แก่สาธุชนทั้งหลายที่ร่วมฉลองวันออกบวชพระแม่กวงอิม
          เวลา 09.00 น. ทำพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน
          เวลา 19.00 น. สวดมนต์และเวียนเทียน

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
         
          เวลา 09.00 น. ทำพิธีบวงสรวงเทพยดา ฟ้าดิน
          เวลา 10.30 น. ทำพีธีเททองหล่อพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน โดย พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ. ๙)
                              รองเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
          เวลา 11.40 น. พิธีฉลองพร้อมถวายพระพรมหาโพธิสัตว์กวงอิม (เค่งจก)
          เวลา 19.00 น. สวดมนต์และเวียนเทียน


วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

         
 เวลา 09.00 น. พระสงฆ์สวดมนต์บูชาเทพเจ้าสวรรค์ และพระมหาโพธิสัตว์กวงอิม
          เวลา 13.00 น. พระสงฆ์ทำพิธีแผ่เมตตาดวงวิญญาณไร้ญาติ
          เวลา 19.00 น. สวดมนต์และเวียนเทียน
          เวลา 20.39 น. อัญเชิญ "ดวงตราพระมหาโพธิสัตว์กวงอิม" เก็บขึ้นแท่นบูชา
          เวลา 21.00 น. นำเครื่องสักการะถวายแด่พระมหาโพธิสัตว์กวงอิม และเทพเจ้าทั้งหลายเป็นเสร็จพิธี
          ในวันงานทางมูลนิธิฯ ได้อัญเชิญเทพเจ้าหลายสำนักมาร่วมพิธีฉลองและ ให้พรแก่ผู้มาร่วมงาน ซึ่งได้รับเกียรติมาร่วมพิธีดังนี้
           ศาลเจ้าฮ่งฮ่วยเก็ง  เทพเจ้านาจาโซยส่วย ซอยอ่อนนุช กรุงเทพฯ
          ศาลเจ้าเทียงเล้งเก็ง   ไท้เสียงเล่ากุง บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
          ศาลเจ้าเฮี้ยงเต็กเนี้ย  อ่างศิลา ชลบุรี
          ศาลเจ้าไต่เสี่ยฮุกโจ้ว เทพเจ้าเห้งเจีย จ.กำแพงเพชร และเทพเจ้าตำหนักต่างๆ ที่มาร่วมงาน

         
          กิจกรรมที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีคือ การเปิดโรงทาน รับบริจาคข้าวสาร รับเงินบริจาค ของผู้มีจิตศรัทธามาเป็นกองทุนในการบริจาคทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้เพื่อเป็นสาธารณกุศลต่อไป
          คณะกรรมการมูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป อีกทั้งผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์พระแม่กวงอิม ขออัญเชิญพระบารมีแห่งองค์พระแม่กวงอิม ได้ประทานความสุขความเจริญแก่ท่านและครอบครัวตลอดกาลโดยทั่วกันเทอญ ฯ 
https://th-th.facebook.com/Lokutarathum/posts/371779696176668
Current Pageid = 28