สืบเนื่องมาจากทางมูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป ได้จัดงานฉลองวันระลึกวันออกบวชของพระอวโลกิเตศวร พระมหาโพธิสัตว์
   กวงอิม (ภาคพันเนตรพันกร) ซึ่งในปฏิทินจีน จะตรงกับวันที่ 19 เดือน 9  โดยทุกปีทางมูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้บรรลุ
   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิฯ  คือ สงเคราะห์เด็ก คนชรา และผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพวกเขา
   เหล่านั้นให้ดีขึ้น อาทิเช่น มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่ยากจน , รักษาโรคนิ้วล็อคโดยได้รับความร่วมมือจาก นายแพทย์ วิชัย
   วิจิตรพรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศสิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคนิ้วล็อคโดยเฉพาะ , กิจกรรมมอบรถเข็น
   วีลแชร์ รถสามล้อมือโยก ว็อคเกอร์ แก่ผู้พิการที่ยากไร้ , บริการตรวจสุขภาพฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน จากทันตแพทย์จิต
   อาสา และได้รับการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์จาก สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , บริการตรวจ
   วัดความดัน เบาหวาน แก่ประชาชนทั่วไป , บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น , บริการตัดผมสำหรับสุภาพบุรุษ - สุภาพสตรีจาก
   ช่างผู้เชี่ยวชาญ  และที่ทำเป็นประจำทุกปีคือการบริจาคทานข้าวสาร อาหารแห้งแก่ประชาชนทั่วไป โดยทุกกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนั้น
   ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

         คณะกรรมการมูลนิธิฯ ขออัญเชิญพระบารมีแห่งองค์พระแม่กวงอิมได้ประทานความสุขความเจริญแก่ท่านและครอบครัว
   ตลอดกาลโดยทั่วกันเทอญฯ       

   


                        


      


                        


      


    Current Pageid = 27